Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

domingo, 29 de mayo de 2016

Elegir carrera universitaria: Enlaces para orientarseElegir un grado requiere un largo y trabajoso proceso de búsqueda de información. Pero para no perderse en internet he recopilado las webs más interesantes donde encontrarás descripciones de todas las titulaciones, las notas de corte, enlaces para la preinscripción, ... .Te recomiendo pasearte por estas páginas antes de tomar una decisión. 

1º Consulta las notas de corte:

2º Conoce la oferta de títulos universitarios:

3º Conoce todas las universidades de España:

4º Consulta los plazos y el procedimiento de inscripción:

sábado, 28 de mayo de 2016

Cuaderno de información académica y profesional 2016 de la Comunidad de Madrid

Cuaderno de información académica con información de todas las opciones del sistema educativo. Actualizada en mayo de 2016 y elaborada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Excepto la oferta educativa, el resto de la información es válida para todas las comunidades. 


ENLACE

Los estudios con más salida laboral 2016

Estás indeciso y no sabes qué estudiar, dudas entre dos o más opciones, te gustan varias especialidades, ... , entonces puede ayudarte a tomar una decisión leer estos  informes de inserción laboral o empleos de "futuro". Pero recuerda que a la hora de elegir no es bueno dejarse llevar por modas o sólo por datos relativos a inserción laboral, ya que son cambiantes, tómalo como una referencia más para la decisión final. Nadie es adivino/a. En este enlace tienes consejos y pautas para tomar una decisión. 


RECOPILACIÓN DE ENLACES SOBRE INSERCIÓN LABORAL:

Web para consultar las notas de corte 2016 en toda España

Aquí tienes otra web para consultar de forma rápida las notas de corte en toda España.Orientación académica: Guia para padres

Cuaderno con información académica actualizada en Abril de 2016, dirigido a padres y editado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Aquí puedes conocer todas las opciones que ofrece el sistema educativo. Aunque la oferta está contextualizada en la Comunidad de Madrid, toda la demás información es válida para el resto de las comunidades. 


Enlace para descargar en PDF

Recopilación de consejos sobre cómo elegir una carreraVídeo sobre cómo escoger una carrera

Vídeo que explica los tres pasos clave para elegir una carrera: Análisis de uno mismo, estudiar las opciones, evaluar tu investigación. 

viernes, 27 de mayo de 2016

Guia contra el bullying homofóbico

La Guia contra el bullying homofóbico está elaborada por la Asociación Sevillana de Acción Diversa LGTBH. Contiene un marco teórico con conceptos básicos y pautas para los centros escolares, con actividades y dinámicas para el aula.


Enlace al PDF

Promoción e titulación en Bacharelato LOMCE

Documento dirixido ao profesorado, co resumo da lexislación vixente sobre os criterios de promoción e titulación en Bacharelato LOMCE en Galicia.

domingo, 22 de mayo de 2016

Fondo solidario para a adquisición de libros de texto e material escolar curso 2016/2017 en Galicia

A Consellería de Educación convoca axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.


Prazos de presentación de solicitudes: 

 1. Dende o 18 ao 23 de xuño de 2016. 
 2. O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2017. 
 3. O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2016/17, cando non tivese presentado solicitude de axuda para adquirir libros de texto e material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula.
Requisitos:
 • Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado nos cursos obxecto desta convocatoria en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, nun centro sostido con fondos públicos de Galicia, durante o curso 2016/17.
 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.
 • Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 euros con independencia da renda per cápita da unidade familiar.
 • Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2015/16. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño 2016 (alumnado de educación secundaria obrigatoria que teña algunha materia pendente ata o 7 de setembro de 2016).
As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna.

DOTACIÓN:
Concederanse as axudas segundo a renda per cápita familiar no ano 2014 (máximo 250 euros). 


CONTACTO:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xefatura Territorial da Coruña
Praza Luís Seoane, s/n
15008 A Coruña
Información nos teléfonos do Servizo de Xestión de Programas Educativos: 981 546 521/ 981 547 301/ 881 997 385/ 981 546 525

Publicación: DOG 16-05-2016
sábado, 21 de mayo de 2016

Sedes e instrucións para a proba de acceso a ciclos de grao medio en Galicia 2016

Publicáronse as sedes e instrucións específicas para a celebración da proba de acceso a ciclos de grao medio en Galicia. 

ENLACES:

O alumado que se matriculou na proba no IES A SARDIÑEIRA realizará os exames no IES FERNANDO WIRTZ.viernes, 20 de mayo de 2016

Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza a formación práctica en centros de traballo (FCT) en Galicia

Publicada a Orde  28 de abril de 2016 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

REQUISITOS:

1. Estar matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma ou ensinanzas concertadas coa Conselleria de Educación, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de Formación Profesional, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e Programas Formativos.

2. Rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2016.
As solicitudes e os seus anexos preséntanse no centro educativo e establécense DOUS PRAZOS: 

1. O primeiro prazo: trinta e un (31) días naturais contados a partir do 20 de maio de 2016, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2015-marzo 2016, e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2016. Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2016.


O alumnado ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2016 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo: será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2016 para o alumnado de ciclos formativos ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2016. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2016. O alumnado que teña horario flexible con autorización da Dirección Xeral e remate despois do 31 de decembro de 2016 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.


DOCUMENTACIÓN:
 • Solicitude normalizada segundo o anexo I desta orde.
 • Declaración do enderezo de residencia durante o período de realización da FCT, segundo o anexo II desta orde.
 • Fotocopia do DNI en caso de non dar consentimento para a comprobación de datos. 

Caderno informativo sobre a FP Básica 2016

Caderno informativo sobre as características e a oferta de Fomación Profesional Básica. A información sobre prazos e oferta de ciclos de FP Básica está referida ao curso pasado (15/16). 
Antes o mes de setembro sairá unha orde coa oferta e os prazos definitivos para o curso 16/17. 

ENLACES:

lunes, 16 de mayo de 2016

Modelos de Consejo Orientador en la ESO LOMCE


En la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en el artículo 28.7 se establece lo siguiente:

“(…) Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.”


"(...) Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica... O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna."

En Galicia estamos esperando a que se publique algún modelo, mientras tanto he recopilado en esta entrada modelos de consejo orientador que hay publicados.

También comparto el documento que elaboré yo misma y que nos puede servir de modelo mientras no tengamos uno "oficial". Lo he elaborado a partir del modelo de Castilla y León, que me ha parecido el más operativo y más claro. 

Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR EN GALEGO_Mónica Diz Besada_versión1
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR EN GALEGO_Mónica Diz Besada_versión2
Enlace PAUTAS DE INTERPRETACIÓN_Mónica Diz Besada_versión2 por Lourdes Otero
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR IES MARTÍN GAITE
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR IES ITURRALDE
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR COMUNIDAD DE MURCIA (Orientación Cascales)

Modelo Consello Orientador ESO_Galego_Mónica Diz Besada_versión1ª
Consello orientador ESO_Mónica Diz Besada from Mónica Diz Besada


Modelo Consello Orientador ESO_Galego_Mónica Diz Besada_versión2ª

domingo, 15 de mayo de 2016

Guia de estudios 2016 del Ayuntamiento de Lorca

Amplia guia de estudios 2016 elaborada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, sobre la Educación Secundaria y la Educación Superior. 
Aunque está contextualizada en la región de Murcia, la mayoría de la información es válida también para otras comunidades. 
La información se presenta en forma de pregunta  y respuesta, por lo que plantea la mayor parte de las dudas que se producen al acabar las enseñanzas de secundaria. 
Caderno de información académica para alumnado de 6º de Primaria 2016

Caderno de información académica para orientar aos alumnos de 6º de Primaria e axudarlles a coñecer como é a etapa de Educación Secundaria. 

Caderno de información académica para alumnado de 1º de ESO 2016

Caderno con información académica para orientar ao alumnado de 1º de ESO. 
Enlace ao caderno en PDF

Cuadernos de información académica 2016 provincia de Sevilla

Comparto los cuadernos de información académica 2016 para 4º de ESO, bachillerato y ciclos de FP, de la provincia de Sevilla, con información actualizada sobre las opciones para el curso 2016/ 2017. 

Guia para el profesorado "No te en_redes"

Guia sobre prevención del acoso escolar y riesgos en internet "No te en_redes", elaborada por el Equipo Técnico de Orientación Educativa y Profesional de Granada. 
En formato presentación esta guia contiene numerosos recursos para alumnos y profesores, enlaces, aclaraciones terminológicas y legales, apps de ayuda la prevención, ... .

martes, 10 de mayo de 2016

Reclamacións 2º de Bacharelato 2016


Resultado de imagen de reclamaciones bachillerato

Publicouse a Circular nº 2/2016 pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato para o curso 2015/2016:

PRAZOS DE RECLAMACIÓN NO CENTRO:
 • Convocatoria ordinaria: 24 e 25 de maio de 2016 (ata as 14:00 horas).
 • Convocatoria extraordinaria: 5 e 6 de setembro de 2016 (ata as 14:00 horas).
PRAZOS DE RECLAMACIÓN ANTE A COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo):
 • Convocatoria ordinaria: antes das 14 horas do día 30 de maio de 2016.
 • Convocatoria extraordinaria: antes das 18 horas do día 7 de setembro de 2016.

Instrucións de acceso e admisión nos estudos superiores de Deseño 2016Publicáronse as normas de acceso e admisión nos Estudos Superiores de Deseño de Moda, Produtos, Interiores e Gráfico nas escolas de Artes de Galicia para o curso 2016-2017.


REQUISITOS DE ACCESO: Cumprir algún. 
 • Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e superar unha proba específica.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e superar unha proba específica.
 • Ter un título de Ciclo Superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. 
 • Superar unha proba de acceso (para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos) e posteriormente a proba específica. 
  Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.
INSCRICIÓN:
A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o 28 de maio, ambos os dous incluídos.

O prazo para inscribirse na proba específica vai dende 10 de maio ata o 7 de xuño de 2016.

PROBA ESPECÍFICA:
Celebrarase o 20 de xuño de 2016 na ESAD Pablo Picasso de A Coruña.

1ª Parte da proba: 
a) A historia das artes en xeral.
b) A historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral. 

c) O deseño na especialidade que se aspira a cursar.

2ª Parte. 
 • Durante un máximo de catro horas, os aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo: – 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar, proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3. 
 • 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas aos estudos que se aspira a cursar, que serán definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior
MATRÍCULA NAS ENSINANZAS:
Entre o 6 e o 15 de xullo.

Instrucións de acceso e admisión á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturias 2016 en GaliciaPublicáronse as instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2016-2017.

PRAZO:
O prazo para inscribirse na proba específica vai do 10 de maio ao 13 de xuño do 2016, na secretaría da Escola.


ACCESO:
 • Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
 • Estar en posesión do Título de Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. 
 • Superar unha proba de acceso (para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos) e posteriormente a proba específica. 
Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.

PROBAS:
Comezarán o 27 de xuño de 2016.
 • Madureza e formación
 • Coñecementos específicos de dúas materias a escoller entre Historia de España, Historia da Arte, Física e Química, Bioloxía.
 • Aptitude plástica. 
MATRÍCULA NAS ENSINANZAS: 
Entre o 11 e o 15 de xullo de 2016.


viernes, 6 de mayo de 2016

Caderno de información académica para alumnado de 4º de ESO 2016

Comparto o caderno de información académica para orientar ao alumnado de 4º de ESO neste curso 2015/2016. 
A información sobre o acceso aos diferentes estudos está actualizada a día 4 de maio de 2016 segundo a lexislación vixente da que se dispón en Galicia ata esta data. Caderno de información académica 4º ESO 2016

Protocolo de identidade de xénero para os centros educativos

A Consellería de Educación acaba de publicar un protocolo de actuación ante a diversidade sexual.  
Ademais dunha aclaración de termos, establece uns obxectivos e recomendacións para a a intervención e a protección dos menores en situación de cambio de identidade sexual. 

PROTOCOLO PARA ALUMNADO, FAMILIAS E PROFESORADO

Estes son algúns parágrafos destacados do protocolo:

"Toda persoa é clasificada no momento do nacemento como home ou muller o cal, nas
persoas transexuais, xera un conflito ao estar clasificadas dentro dun sexo que non
perciben como propio."

"A condición de persoa transexual non é deliberada ou
caprichosa. Tampouco é un trastorno mental nin do comportamento. É unha condición
coa que se nace, que pode manifestarse a partir dos dous anos e medio"

"É, polo tanto, un fenómeno biolóxico innato, dado que o cerebro é un órgano
sexuado cuxo criterio prima sobre todos os demais órganos, mesmo os sexuais e
reprodutivos. A identidade de xénero tamén reside no cerebro, formándose arredor dos
3-4 anos de idade. Unha vez determinada é irreversible e invariable."

"Se calquera membro do persoal docente observa nun/ha alumno/a, manifestacións
ou comportamentos repetidos e prolongados no tempo que revelen unha expresión
de xénero ou identidade sexual que puidese non coincidir co sexo asignado ao
nacer, sen que os seus representantes legais advertisen nada ao respecto, debe
informar á dirección do centro."

"Garantirase o seu dereito a elixir a propia imaxe, e a adaptar esta, tanto no vestir
como en calquera outro aspecto, ao xénero que sente como propio."

"Garantirase a difusión da realidade sobre a identidade de xénero entre a comunidade
educativa."

"Realizar actuacións de información e sensibilización sobre diversidade sexual e de
xénero dirixidas ao alumnado, con especial atención ao recoñecemento e
normalización da realidade transexual, incluíndo actividades de autocoñecemento,
coñecemento mutuo, empatía, aprecio e comunicación para favorecer a cohesión do
grupo."

miércoles, 4 de mayo de 2016

Organización da PAU 2016 en Galicia

O Horario da PAU en xuño en setembro 2016 en Galicia será o que a continuación se publica:


PRIMEIRO DÍA: 8 DE XUÑO / 14 DE SETEMBRO

MAÑÁ:
9´00h.: Presentación
10´00h.: Lingua Castelá e Literatura
11´30h.: Descanso
12´15h: Historia de España / Historia da Filosofía
13´45h.: Fin da sesión

TARDE:
16´00h.: Lingua Galega e Literatura
17´30h.: Descanso
18´15h.: Lingua estranxeira
19´45h.: Fin da sesión

SEGUNDO DÍA: 9 DE XUÑO / 15 DE SETEMBRO

MAÑÁ:
9´00h.: Matemáticas II / Grego II/ Técnicas de Expresión Gráfico - Plástica
10´30h.: Descanso
11´15h.: Ciencias da Terra e Ambientais / Literatura Universal / Deseño
12´45h.: Descanso
13´30h.: Química / Latín II/ Debuxo Artístico II
15´00h.: Fin da sesión

TARDE: 
16´30h.: Bioloxía / Historia da Arte
18´00h.: Descanso
18´45h.: Electrotecnia / Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais / Artes Escénicas
20´15: Fin da sesión


TERCEIRO DÍA: 10 DE XUÑO / 16 DE SETEMBRO

MAÑÁ:
9´00h.: Física / Xeografía / Análise Musical II
10´30h.: Descanso
11´15h.: Tecnoloxía Industrial II / Economía da Empresa
12´45h.: Descanso
13´30h.: Debuxo Técnico II / Historia da Música e da Danza
15´00h.: Fin da sesión


ENLACES Á DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE PARA CONSULTAR:

 • Prazos de matrícula na PAU, 
 • Calendario,
 • Documentación a presentar
 • Normas de reclamación e dobre corrección
 • Prezos de matrícula.

 • Lugares de recollida de documentación (LERDs)
 • Comisións delegadas (lugares de celebración da PAU)
 • Horario dos exames

 • Calendario xeral de acceso á universidade
 • Datas para a preinscripción na universidade
 • Datas para a matrícula na universidade

ENLACE Manual do alumno para acceder á aplicación NERTA, que se precisa para a xesión online de:
 • PAU
 • Preinscripción na Universidade.

ENLACE Webs para a xestión da PAU e do acceso á universidade: Horario da PAU 2016 en Galicia

Datas: 
8, 9 e 10 de xuño de 2016
14, 15 e 16 de setembro de 2016lunes, 2 de mayo de 2016

Unos consejos para la selectividad de alguien que la acaba de pasar

El viernes 29 de abril, dentro de nuestro proyecto "Ex-alumnos nos orientan",  nos visitó Auria Torres González , alumna de 2º de bachillerato del IES A Sardiñeira, de la promoción del curso 14/15. Dejó la facultad por un día y se acercó a su instituto para reunirse con los alumnos de 2º de bachillerato de este año. Nos contó su experiencia en la PAU y cómo es su vida universitaria. 
Ofreció a sus compañeros unos consejos y apreciaciones personales muy interesantes. Comparto algunas de ellas, para los que no pudísteis asistir. • Lo primero que nos dijo al comenzar, refiriéndose a la tensión que se vive esos días, fue: "Esto es lo más duro en la vida de un estudiante, todo lo que viene después es mucho mejor", así que vale la pena esforzarse porque pronto va a acabar. 
 • Lo segundo, salid con tiempo suficiente de casa, hay mucho tráfico porque mucha gente se dirige a las facultades por la PAU. Si vais justos de tiempo llegaréis muy tensos. 
 • La PAU hay que verla con normalidad, es más difícil superar bachillerato que la PAU. Verás que los exámenes son más sencillos que los que tienes a lo largo del curso. Cuando llegas allí y te sacan el examen piensas "y para esto tanta historia". 
 • El día anterior no hice nada, sólo descansar, y también descansé los días previos. Si vas tenso, ansioso y sin dormir corres el riesgo de cometer errores. Todo depende de la nota que necesites para la carrera que quieres. Si necesitas poca nota tendrás menos tensión e irás más relajado, eso te ayudará a que te salgan mejor los exámenes, pero entiendo que si necesitas mucha nota la tensión va en aumento. Pero hay que controlarla, respirar hondo, ir descansado. 
 • Una vez pasado el primer examen todo va mucho mejor, porque te das cuenta de que no es nada difícil.
 • Durante los días que dura la prueba, entre examen y examen los compañeros nos reuníamos para descansar aunque otros aprovechaban para hacer un repaso a algo que se les venía a la mente. 
 • Los profesores que están por allí te ayudan mucho, así que si tienes cualquier imprevisto ellos te ayudarán a solucionarlo
 • Es conveniente tomarse un tiempo para elegir la opción A o B de examen que vas a escoger. Las prisas pueden hacer que te equivoques en la elección, a mi me pasó en un examen, pero como ya lo tenía avanzado no pude cambiar. Mi nota hubiese sido mejor de haber hecho la otra opción. 
 • La hora y media que te dan para cada examen llega de sobra, en una hora puedes terminarlo así que tómate tu tiempo para elegir la opción, esa decisión es clave. 
 • Es muy recomendable examinarse de las materias de la fase específica porque no restan, sólo suman puntos si apruebas, es un error no presentarse a ellas.
 • Una vez terminada la PAU las gestiones posteriores son muy sencillas. La aplicación para consultar notas, reclamar y hacer la preinscripción es muy intuitiva, resulta muy fácil hacer la inscripción y la matrícula en la universidad.
 • Si tienes mala suerte y suspendes tampoco es el fin del mundo, no pasa nada porque tienes el título de bachillerato que es lo que importa, puedes estudiar un ciclo de Formación Profesional de grado superior, que está muy bien y luego te da acceso a un grado. Me gusta mucho la formación profesional, me estoy planteando hacer un ciclo cuando termine la carrera. 

Gracias Auria en nombre de tus compañeros y tus profesores/as del IES A Sardiñeira. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...